Handens kulturpark – låt kulturen ta plats i staden

För några månader sedan aviserades föreningarna i Handens kulturpark om hyresförändringar. Hyrorna har legat still i över 20 år och efter en genomlysning vill nu Tornberget förändra dem. Detta har skapat en osäkerhet kring kulturparkens vara eller icke-vara som är olycklig.

Haninge bygger stad, vi förtätar befintliga bostadsområden och exploaterar ny mark. Det råder akut bostadsbrist i Stockholmsregionen och det känns därför både viktigt och bra att Haninge var den kranskommun som byggde flest bostäder under 2015. I Haninge ska det inte bara bo många, här ska man bo bra och stadsutvecklingen står högt upp på den politiska dagordningen.

I Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets budgetförslag för Haninge 2017 öronmärker vi pengar för att täcka de aviserade hyresförändringarna. Vi lägger också ett utredningsuppdrag om möjligheten att skapa ett kulturellt stråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde (via en strandpromenad längs Rudan). Dessutom föreslår vi att kommunen ska riva upp den föregående majoritetens planuppdrag som hotar Kulturparkens kvarvarande. Tyvärr saknas det i oppositionens budgetförslag för 2017.

En plats blir inte stad bara för att människor bor där utan först när de lever sina liv där. Staden behöver service, både kommersiell och offentlig, såsom kaféer, handel, sjukvård och kollektivtrafik för att vara levande. Kultur är också en väsentlig del i en stad om den ska vara attraktiv och jag menar att kulturen måste få ta plats i vårt växande Haninge. Kulturparken behöver utvecklas och bli en del av stadskärnan, inte avvecklas.

Nej till privatisering av Åbyskolan

Igår höll Socialdemokraterna ett öppet möte på Åbyskolan i Västerhaninge för att samtala med föräldrar och intresserade om vår syn på skolans framtid. Jag och Maria Fägersten, ordförande i Grund- och förskolenämnden, var på plats.

Förra året röstade Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna igenom en privatisering av Åbyskolan i samband med att den ska få nya lokaler. Sedan dess har förvaltningen jobbat för att hitta en privat aktör som vill driva en skola i Åby. Hittills har de ej hittat någon och medan oppositionen spelar spel med Åbyskolans framtid blir det allt mer bråttom att projektet kommer igång.

Vi Socialdemokrater säger tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet nej till privatiseringen av Åbyskolan och det var tydligt att även föräldrarna på mötet igår gör det. Vi välkomnar friskolor till Haninge men varje kommundel behöver en kommunal skola och vi ska inte privatisera befintlig skolverksamhet.

Moderaternas agerande drabbar inte bara Åbybarnen och deras familjer utan riskerar att ställa till det även för fler i Västerhaninge, Utan en kommunal skola i Åby kommer andra skolor att drabbas av överbelastning eftersom de elever i Åby som ej gör ett aktivt skolval kommer att placeras där. Dessutom riskerar kommunen att tappa kompetenta medarbetare på Åbyskolan samtidigt som det råder stor lärarbrist i Stockholmsregionen. Det är både dumdristigt och oansvarsfullt.

I vårt budgetförslag för 2017 avsätter vi medel för nya Åbyskolans lokaler och om budgeten vinner gehör i fullmäktige den 13 juni så förblir skolan kommunal. Det är dags för oppositionen att ta av sig sina ideologiska skygglappar och ta ansvar för en långsiktigt hållbar skolstruktur i hela Haninge.

Stadskärnans attraktivitet ökar

Haninges attraktivitet ökar och nu har Riksbyggen valt att ansluta sig till vårt samarbete för att utveckla stadskärnan. Totalt är det nu sju fastighetsägare som tillsammans med kommunen planerar och utvecklar Haninges stadskärna genom centrumsamverkan.

Haningeterassen, illustration från Riksbyggen

Riksbyggen kommer att tillföra mycket till Haninge stad när de bygger Haningeterassen mitt i kärnans kärna och vi välkomnar dem in i laget. Kommunen kommer tillsammans med dem, Grosvenor, Wallenstam, SveaNor, Stena fastigheter, Hemfosa och Atrium Ljungberg att skapa en tät stadsmiljö med boende, handel, utbildning, arbete och fritid. Målet är en stadskärna där människor kan mötas dygnet runt i en ljus, levande och trygg miljö. För att lyckas med det är ett gott samarbete mellan kommun och fastighetsägarna oerhört viktigt.

Det är många som är nyfikna på framåtskridandet av Haninge stad och vi kommer därför att tillgängligöra information om processerna än mer. Från mitten av april kommer alla att kunna följa arbetet med stadskärnans utveckling i en utställningslokal i Haninge centrum. Där kan haningeborna föra dialog med aktörerna inom centrumsamverkan och få information om olika skeenden.

Haninge blir bättre när vi bygger och särskilt när vi gör det tillsammans.

De föreslagna bussneddragningarna är oacceptabla

SL har tillsammans med entreprenadföretaget Nobina skickat ut en remiss med förslag på förändringar av busstrafiken på Södertörn. Remissen innehåller förslag som drastiskt skulle förändra flera busslinjer som trafikerar Haninge. Särskilt drabbas invånare i Vega, Svartbäcken, Dalarö och Jordbro. Bland annat så skulle flera linjer som idag har slutdestination Gullmarsplan istället stanna vid Farsta strand, linje 810 läggas ned och linje 869 mellan Dalarö och Gullmarsplan endast gå till Handen.

Haninge kommun fungerar bara som en remissinstans medan det är Stockholms läns landsting och landstingsråd Kristofer Tamsons (M) som är ansvariga för kollektivtrafiken. Jag har träffat och pratat med många invånare som har starkt ifrågasätter vad landstinget håller på med. Vi tar till vara på dessa synpunkter inför vårt remissvar som ska behandlas i kommunstyrelsen den 4 april och ska se till att haningebornas röster blir hörda.

Vår kommun växer och vi bygger stad, Haninge behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte mindMitiibusstrafikre och sämre. De föreslagna neddragningarna i busstrafiken skulle försämra haningebornas vardag och göra det svårare att nå våra hållbarhetsmål då fler kommer att välja bilen. Stockholmsregionen behöver en attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik som möjliggör smidig arbetspendling och förenklar livspusslet. Det ska vara lätt att välja kollektivtrafik istället för bilen men tyvärr tar förslagen i remissen oss åt det motsatta hållet.

De föreslagna förändringarna är enligt min mening inte motiverade i det underlag som presenteras i remissen. Som kommunstyrelsens ordförande kommer jag att stå upp för haningebornas rätt till en god kollektivtrafik och är beredd på att ta striden gentemot landstinget. Jag kommer att ta upp frågan på nästa gruppledarträff i Haninge som vi i Samarbetskoalitionen har tillsammans med Moderaterna, Liberlerna och Kristdemokraterna. Min förhoppning är att vi i kommunen kan nå en bred partipolitisk uppslutning bakom remissvaret.  Det viktiga är inte att synas mest eller att skrika högst utan att vi kan samarbeta för haningebornas bästa.

Näringslivets dag

Igår var det Näringslivets dag i Haninge kommun. Det är en tradition som sträcker sig många år tillbaka och fungerar som en arena för företagare och kommun att mötas. När vi tog över kommunledningen förra året ärvde vi ett format av Näringslivets dag som på många vis var intressant men som jag kände inte helt fyllde sitt syfte. I år siktade vi därför på att göra upplägget mer inkluderande och kombinerade den med en rekryteringsmässa. Resultatet blev att fler företag och fler besökare än någonsin deltog vilket gjorde det extra roligt att invigningstala i år.

Allt fler människor vill bo och etablera företag i vår kommun. I Haninge finns det idag drygt 6.200 aktiva företag och och vi ökar med ungefär 200 företag per år. Vi har både stora välkända företag samt mindre spetsföretag som tillsammans skapar allt fler arbetstillfällen i kommunen. Inte mindre än fyra företag från Haninge blev förra året utnämnda till Gasellföretagare av Dagens industri. Den höga tillväxten visar att det finns en stark företagsanda och ett engagemang för näringslivsfrågor i vår kommun.

Befolkningstillväxten på ungefär 1500 invånare per år ger ett förbättrat underlag till handels- och servicesektorn i Haninge. I takt med förtätningen i kommunen kommer den sortens företagsamhet att öka än mer. Framväxten av Haninge stad skapar många möjligheter för befintliga och nya företagare inom branschen och gör att mer kommersiell service blir tillgänglig för haningeborna.

Albyberg företagspark
Albyberg företagspark, bild – Haninge kommun

Efterfrågan på mark för företagsetableringar i Haninge är stor och vår kommun blir allt mer attraktiv för nya och expanderande företag. När godshantering flyttas från Frihamnen i Stockholm till nya hamnen Norvik i Nynäshamn förändras etablerings- och lokaliseringsmönster.  Företag behöver också hitta nya lägen när städer förtätas och befintliga verksamhetsområden omvandlas. Detta gör Haninge alltmer geografiskt tilltalande. I Albybergs företagspark är redan nu hälften av kommunens mark uppbokad och i Jordbro företagspark har flera stora nyetableringar skett. För att möta den höga markefterfrågan pekar vi i den nya översiktsplanen på behovet av ytterligare områden för företagsmark längs väg 73 och längs järnvägen mot Nynäshamn.

Med tydligt fokus på fler företag och fler jobb i Haninge arbetar vi just nu med att ta fram en ny näringslivsstrategi för kommunen. Haninges näringsliv ska fortsätta att växa och nästa år kan vi välkomna ännu fler företag till Näringslivets dag.

Sommarjobb i Haninge

Ansökan till årets sommarjobb i Haninge har nu öppnat på kommunens hemsida. Sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tog över kommunledningen har vi ökat antalet sommarjobb för våra ungdomar med 20%. I sommar får minst 450 unga haningebor jobb via kommunen och sex lyckliga personer kommer att få Sveriges roligaste sommarjobb vilket Mitt i Haninge uppmärksammar.

Arbetslivserfarenheten från ett sommarjobb ger en rad på CV:t som stärker möjligheten till en anställning senare i livet. Det är viktigt att vi ger ungdomar chansen att visa vad de går för på arbetsmarknaden och stärka deras förutsättningar inför vuxenlivet.

När jag var 15 år sommarjobbade jag med att städa på Posten i Ösmo och Sorunda. Då jag var effektiv i arbetet fick jag även förtroendet att sortera post vilket jag minns att jag blev både glad och stolt över. Inom Haninge kommun finns det många olika tjänster bland sommarjobben. Haninges ungdomar får exempelvis möjlighet att jobba på fritidsgårdar, som parkskötare samt inom förskola och förhoppningsvis genom detta känna yrkesstolthet.

Sex personer får tjänster med unika arbetsuppgifter som är helt nya för i år, de ska bada och blogga på arbetstid. Det är utan tvekan ett glassigt jobb, möjligtvis med undantag för de dagar då det regnar, men också ett bra sätt att marknadsföra Haninges vackra sommarmiljöer för att locka fler besökare till vår kommmitt i haninge rubrikun. Haninge är Stockholms sydkust, vi har en underbar skärgård och besöksnäringen är oerhört viktig för oss. Tjänsterna passar perfekt för de som är intresserade av kommunikation och målet är att besöka ett badställe varje dag. Förhoppningsvis kan bloggen också locka ut fler av våra egna kommuninvånare att upptäcka vår vackra natur.

Ansökan till Haninge kommuns sommarjobb är öppen mellan vecka 7 och 10. Den 19:e februari har ungdomar möjlighet att komma till kommunhuset för att få hjälp med sin sommarjobbsansökan samt träffa representanter från kommunen och företag. Jag kommer självfallet att vara på plats och hoppas att få träffa många unga haningebor där.

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Haninge kommun har – likt de flesta andra kommuner – ett avtal med Migrationsverket om att ta emot och ordna ett proportionellt antal boendeplatser åt ensamkommande flyktingbarn. För att tillgodose dessa behöver vi både familjehem och det som kallas HVB-hem i kommunen. Vi vill inte placera de barn vi ska ta emot i någon annan kommun då det gör att deras kontakt med sin socialsekreterare försvåras. Att välja geografisk placering av nya HVB-hem för ensamkommande barn är inte helt enkelt. Till vårt förfogande har vi främst kommunalt ägd mark och helst vill vi ha boendena i eller i närheten av befintliga bostadsområden. Om det finns ett aktivt föreningsliv i närheten är det ännu bättre. Det finns med andra ord många praktiska omständigheter som begränsar våra alternativ avsevärt då kommunen inte äger särskilt mycket mark i de lägena.
 
En del menar att boendena ska placeras ute i skogen där det inte bor någon. Frågan man bör ställa sig är var den eftersträvansvärda integrationen sker bäst – isolerat i skogen eller i närheten av andra? Jag är övertygad om det senare. Det är genom möten och utbyten med etablerade haningebor som de ensamkommande barnen blir en del av den gemenskap som är vårt samhälle.
 
Vendelsömalm är ett lugnt bostadsområde med goda möjligheter för fritidsaktiviteter och kommunen äger mark invid skolan där man bedömt det möjligt att bygga dessa tillfälliga paviljonger. I torsdags anordnades ett möte för att inför bygglovsansökan om HVB-hem informera grannar och föräldrar till barn som går på den intilliggande skolan om planerna, berätta hur HVB-hem fungerar samt svara på frågor. Mötets utfall har blivit vida rapporterat och det är enkelt att konstatera att det ej gick som planerat. Kommunledningen har efter överläggningar under helgen beslutat att nu inte fullfölja en bygglovsansökan på den här platsen. Vi bedömer att det är bättre att söka efter andra trygga alternativa platser för HVB-hem då vi behöver få dessa platser till stånd så fort som möjligt. Vi kommer också att se över hur information bäst kan ges till berörda kommuninvånare framöver.
  
Det skrivs just nu väldigt mycket om ensamkommande barn i media och de framstår ibland som ett nytt samhällsfenomen men så är inte fallet. Haninge kommun driver redan idag flera HVB-hem där det inte skett några incidenter av det slag som en del lyfta fram farhågor om via e-post, telefonsamtal och i direkta möten. Vi förtroendevalda måste jobba hårdare för att motverka den ensidiga bild som ofta målas upp av ensamkommande flyktingbarn och goda krafter i samhället behöver mobilisera. Om inte så riskerar vi att en högljudd minoritet överröstar de mångas önskan om att alla barn ska ha trygga och goda uppväxtvillkor. 

 

Skolbesök och ljusmanifestation

Förra veckan var jag på Ribbyskolan i Västerhaninge för att besöka två ribbyintroduktionsklasser för nyanlända elever och samtala med ledningsgrupp och lärare. Det är omöjligt att inte bli imponerad av verksamheten som bedrivs och det engagemang som finns på skolan. Utan tvekan står vi inför stora utmaningar och jag känner en stark tilltro till kommunens medarbetare.

Det krävs nytänkande och kreativitet. Vi behöver lyfta blicken, höja oss en nivå och spänna bågen lite till för att finna nya sätt att hantera det som ligger framför oss. För oss förtroendevalda handlar om att fatta nödvändiga beslut men också om att ge utrymme och förutsättningar för kommunens medarbetare att komma med förslag till lösningar. Det finns kraft och kompetens hos dem som vi inte ska underskatta.

Under helgePoseidon ljusn pågick traditionsenligt luciafirande i Haninge kulturhus och i anslutning till det arrangerades en ljusmanifestation på Poseidons torg där jag höll ett kortare tal. Jag talade då om vårt behov av ljus i mörka tider och kunde inte låta bli att tänka på eleven som visade mig runt på Ribbyskolan mellan klassrum, kontor och personalrum. Han hade kommit till Sverige från Afghanistan för fyra månader sedan, pratade redan fullt förståelig svenska och när jag frågade sa han att han vill jobba med barn efter sin utbildning, kanske bli lärare. Både han och rektor hoppas att han ska gå till ordinarie klass redan efter jullovet.

Jag är övertygad om att när fler av oss förtroendevalda faktiskt möter de som flytt och kommit till vår kommun kommer vi att inse att de är medmänniskor och inte motmänniskor. Fler skulle kanske våga vara öppna för att hitta lösningar istället för att bara säga nej. För mig var mötena med elever och medarbetare på Ribbyskolan precis det ljuset i mörkret som jag behövde. Jag hoppas att alla andra finner sitt.

 

Flyktingmottagande och Moderaterna i Haninge

Haninge existerar inte isolerad i en bubbla. Vi är en del av Stockholms län, av Sverige och av världen. Vår kommun växer, vi bygger stad och öppnar upp för de som vill bo och för det företag som vill etablera sig i Haninge. Enligt senaste befolkningsstatistiken är vi nu 83 472 haningebor. Det är min uppfattning att i takt med Haninges expansion ökar också vårt ansvar att som kommun vara en konstruktiv kraft för att lösa de övergripande samhällsutmaningar som vi tillsammans står inför.

När Moderaterna styrde Haninge under förra mandatperioden hade kommunen ett avtal om att ordna boende åt 20 nyanlända vuxna och 12 ensamkommande flyktingbarn varje år. Nu står världen inför en flyktingkris och då röstar Moderaterna konsekvent nej till att utöka Haninges mottagande av flyktingar. När 160 000 flyktingar förväntas komma till Sverige under 2015 anser Moderaterna att Haninge ska ordna boende åt 32.

På sin hemsida skriver Moderaterna om ensamkommande flyktingbarn och hur spänningarna i Sverige ökar. Polariseringen i vårt samhälle bekymrar även mig men jag är övertygad om att rubriker som ”Chockhöjning av antalet ensamkommande i Haninge” bidrar till att öka motsättningarna snarare än att stävja dem. Moderaterna uppger också att de är oroliga över att flyktingboenden kan byggas i bostadsområden och i en annan text ondgör de sig över att ett evakueringsboende för flyktingar har placering i närheten av Haninges stadskärna. Vidare insinuerar de att Haninge inte skulle vara en trygg plats att bo på om det kommer flyktingar hit och i en särskild skrivning som lämnades till kommunfullmäktige igår skriver man att Sverige befinner sig i kristillstånd.

I helgen delademflygblad Moderaterna ut ett flygblad som innehåller flera direkta felaktigheter. Jag tänker inte kommentera alla här men jag fastnade vid påståendet att socialtjänsten och skolan ”går på knäna” till följd av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Detta är en bild som Moderaterna vill sprida men som varken bekräftas av fackliga organisationer, förvaltningscheferna eller personaldirektören. Läget är ansträngt men budskapet är att vi kommer klara av det här. Vi vidtar just nu flera åtgärder för att stärka vår organisation, inte minst genom att rekrytera fler medarbetare.

Spridning av falsk information och alarmistiska budskap om flyktingmottagandet är något vi hittills associerat med endast ett parti men under hösten har det blivit tydligt att i Haninge är det nu två.

Kommunfullmäktige igår beslutade att godkänna de föreslagna avtalen mellan Haninge kommun, Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Endast Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade emot. Haninge kommer genom detta att ta ett mer proportionellt ansvar för den situation som råder i Sverige och världen. Fullmäktige visade att Haninge inte vänder ryggen till utan att vi är en växande kommun som står öppen mot vår omvärld. Det gör mig både stolt och glad. Kommunledningen jobbar nu vidare med att förbättra mottagandet av våra nya invånare och för att bygga Haninge starkt inför de utmaningar vi har framför oss.

Tvärförbindelse Södertörn

Det har varit många turer fram och tillbaka för Tvärförbindelse Södertörn, eller Södertörnsleden som projektet tidigare kallades. Tvärförbindelsen är väldigt viktig för Haninges utveckling och därför en tydligt prioriterad fråga för kommunledningen.

Jag medverkade nyligen i en informationsfilm om Tvärförbindelse Södertörn som Trafikverket producerade där jag understryker dess betydelse för vår kommun. Även lokaltidningen Mitt i Haninge uppmärksammade i veckan historian och framtiden kring projektet.

Tvärförbindelse Mitt iEfter att förslaget från Trafikverket föll 2013, då det hade sprungits om av miljölagstiftning och förändrade trafikmängder, har planeringen börjat om. Att bristerna i förslaget uppdagades först när byggstart var planerad är undermåligt men det är glädjande att arbetet nu fortskrider.

Tvärförbindelsen ska skapa bättre transportsystem och binda ihop tre regionala stadskärnor: Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge stad. Den ungefär 20 km nya vägsträckningen spelar en avgörande roll för att företags tunga transporter ska kunna ske effektivt, särskilt nu när Norviks hamn ska byggas. I den aktuella planeringsprocessen kommer bättre hänsyn att tas till de naturreservat som finns i området och projektet inkluderar också gång- och cykelväg.

Ofta är det kommunerna som får skulden för rådande bostadsbrist i Stockholmsregionen men en förutsättning för att vi ska kunna bygga nya bostäder är att transportmöjligheter byggs ut i en takt som motsvarar vår. Haninge växer nu och vi vill ta vårt ansvar för att motverka bostadsbristen i regionen. För att vi ska kunna välkomna de människor som vill flytta till vår kommun och alla företag som vill etablera sig här är Tvärförbindelse Södertörn nödvändig.