Haninge – en växande och hållbar kommun med framtidstro

Idag presenterar vi Haninge samarbetskoalitions mål- och budget för 2018-19. Arbetet med budgeten har pågått intensivt under de senaste månaderna och vi är oerhört stolta över resultatet.

Haninge växer och utvecklas. Här ska personer med olika bakgrund och ambitioner ges möjlighet att utvecklas och få chans att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här är en film om vår budget och några av alla de satsningar vi presenterar:

http://

Fler billiga och klimatsmarta hyresrätter och höjt mål för bostadsbyggandet.
Vi ska bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och värna miljön för att ge trygghet till kommande generationer. För att göra det möjligt för fler att flytta hemifrån eller flytta till Haninge satsar vi på att bygga fler billiga och klimatsmarta hyresrätter. För att öka byggtakten ytterligare föreslår vi att ett nytt höjt mål för bostadsbyggandet ska tas fram och att antalet färdiga detaljplaner ska öka.

Ökad lärartäthet och resurser till skolor med särskilda utmaningar.
Grund- och förskolenämndens budgetram höjs med 93,7 miljoner kronor. Vi prioriterar ökad lärartäthet och riktar resurserna dit de behövs allra mest och lärarnas tid där den behövs bäst. En särskild satsning görs på skolor och förskolor med särskilda utmaningar.

Mobil förskola. Vi investerar i en mobil förskola för att främja utepedagogik och möta behovet i de kommundelar som idag växer snabbast. Även när Haninge växer ska barn kunna erbjudas förskola i rimligt avstånd från hemmet

Fler ska klara gymnasieskolan.
En fullföljd gymnasieutbildning är den bästa garanten för en ung persons framtida hälsa och för att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför förstärker vi introduktionsprogrammen för elever som inte har godkända betyg i årskurs 9, fortsätter satsa på bristyrkes-SFI och förbättrar stöttningen av elever med problematisk skolfrånvaro.

150 nya jobb för att stärka välfärden och bryta långtidsarbetslösheten.
I det växande Haninge ska varje individ ha möjlighet att bidra efter sin förmåga och ingen som kan arbeta ska behöva leva på bidrag. För att bryta långtidsarbetslöshet och utanförskap har alla nämndområden ett gemensamt ansvar att skapa nya arbetstillfällen inom sina verksamheter.

Ökad tillgänglighet till kommunens lokaler för föreningslivet.
Ett rikt idrotts- kultur- och föreningsliv ökar vår kommuns attraktivitet och bidrar till delaktighet i samhället. För att stärka föreningslivet gör vi det enklare för föreningar och större idrotts- och kulturarrangemang att få tillgång till kommunala lokaler vid tidpunkter då de inte används av kommunen.

Sommarkollo och utökade öppettider för fritidsgårdarna.
Genom mötesplatser och aktiviteter där barn och unga med olika bakgrund möts och genom att se till att inga unga står utan meningsfull fritidssysselsättning under skolloven bygger vi Haninge starkare. Därför inför vi sommarkollo och ökar fritidsgårdarnas öppettider under helger och lov.

Försök med arbetstidsförkortning för personal inom äldreomsorgen.
Kompetent och engagerad personal är grundläggande för att upprätthålla en hög kvalitet i våra kommunala verksamheter. För att säkra framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg prövar vi arbetstidsförkortning, med 30 timmar per vecka som heltidsmått, på ett vård- och omsorgsboende för personal över 55 år.

Upprustning av gångstråk för att säkra en trygg utemiljö.
För att det ska kännas tryggt och attraktivt för såväl unga som äldre att röra sig utomhus i kommunen såväl dagtid som kvällstid gör vi en särskild satsning på belysning och upprustning av kommunens utemiljöer.

Rum för livskvalitet och stärkt folkhälsa.
Samtidigt som Haninge bygger stad förbättrar vi tillgängligheten till grönområden, skärgård och kulturmiljö genom fortsatt fokus på säkra cykelvägar, två nya högkvalitativa parker i stadsmiljö, en upprustning av kommunens bad- och idrottsplatser och en strandpromenad mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde. Det bidrar till ökad folkhälsa, trivsel och en bättre livsmiljö.

Med satsningar på bostadsbyggande, nya arbetstillfällen och en jämlik välfärd bygger vi ett Haninge som håller ihop.

Första maj i Haninge

Den här helgen bjöd på flera tillfällen till tal för min del. Dagen efter valborgsmässoafton är det ju som bekant första maj, arbetarrörelsens högtidsdag. Här i Haninge firade vi traditionsenligt på Poseidons torg. Jag höll tal och sa ungefär det här.

***

första maj 2
Foto: Tomas Jensen

***

Kära vänner,

För oss socialdemokrater handlar det om både och – inte om antingen eller. Både att samhället ska visa omtanke – och ställa rimliga krav på människor. Vi vill att alla ska kunna känna trygghet, men också framtidstro och ha utvecklingsmöjligheter.

Det är därför vi är socialdemokrater och det är vad den svenska modellen handlar om.

Årets första maj-firande går under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Det sammanfattar vad den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på sedan den tillträdde.

Vi har bytt inriktning för svensk politik. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. Vi satsar stort på det som bygger Sverige starkt. Sammanlagt gör vi i år och de kommande åren investeringar på över 80 miljarder kronor per år. 80 miljarder kronor i samhällsinvesteringar, mina vänner, det är vad Sverige behöver.

* * *

Samtidigt är inte allt guld och gröna skogar i dagens Sverige. Klyftorna mellan fattig och rik och mellan stad och land har vuxit sig på tok för stora. Vi behöver vara självkritiska på den punkten, för det här är en utveckling som pågått under lång tid.

Invånare har idag inte samma möjligheter att förverkliga sina drömmar, vare sig i Sverige eller här i Haninge. Var du bor, din etniska bakgrund, ditt kön eller din ekonomiska situation spelar fortfarande allt för stor roll för dina möjligheter i samhället.

Det vill vi socialdemokrater ändra på.

För visst går det bra för Haninge just nu. Vi växer i rekordfart och allt fler människor och företag väljer att flytta till vår kommun. Nybyggnationen av bostäder är bland de högsta i Stockholms län. Resultaten i skolan går stadigt uppåt och arbetslösheten sjunker.

Men när Haninge utvecklas ska ingen lämnas efter utan varje individ ska ges möjligheter att växa och känna livskvalitet och delaktighet. Vårt samhällsbygge inkluderar hela Haninge och häri ligger en av våra största utmaningar.

Vi har påbörjat arbetet med att bygga ihop Haninge.

Vi gör historiska investeringar i skolor och förskolor för att trygga alla våra elevers rätt till en likvärdig utbildning i en god skolmiljö. De finns de som menar att vi inte har råd, men om vi inte har råd att investera i barnen vilken framtid får vi då?

Vi tar ansvar för att bygga bort bostadsbristen och har hittills byggt 180 ungdomsbostäder för att underlätta för unga att flytta hemifrån och påbörja vuxenlivet. Haninge Bostäder har nyligen påbörjat bygget av 229 lägenheter i Jordbro och det byggs snart sagt runt om i hela kommunen, även om lokomotivet för utvecklingen alltjämt är Haningeterrassen och stadsdelen Vega.

Vi satsar på bristyrkesutbildningar kombinerade med SFI i yrkesgymnasiet Fredriks gamla lokaler för att fler nyanlända Haningebor snabbt ska kunna komma i arbete och etablera sig i vårt samhälle.

Och för att trygga kompetensen i välfärden även i framtiden förbättrar villkoren för kommunens anställda genom att införa rätt till heltid för flera yrkesgrupper.

Vi kan satsa i Haninge för att regeringen satsar på Sverige.

Men vi kan inte vara nöjda än.

Ytterligare investeringar och kompetenssatsningar måste till för att säkra framtidens välfärd.

Vi måste ta krafttag mot den långvariga arbetslösheten och se till att alla våra barn och unga går ut skolan med de kunskaper de behöver för att möta morgondagens samhälle.

Vi måste också bygga ännu mer bostäder, och särskilt prioritera byggandet av hyresrätter som många kan efterfråga.

Vårt samhällsbygge i såväl Sverige som Haninge ska fortsätta, och det ska inkludera oss alla.

Det ska ge oss möjlighet att leva som fria, jämlika och förhoppningsfulla individer, oavsett om vi växer upp i en villa i Vendelsö, en hyresrätt i Jordbro eller någon helt annanstans i Sverige.

Visst känner jag ibland oro inför de utmaningar vi står inför.

Men jag känner också tillförsikt.

Sverige har styrkan och resurserna för att möta framtiden.

Vi har det bästa verktyget för att göra det: den svenska modellen.

Den ska utvecklas för att skapa fler jobb och säkra välfärden för alla.

***

Vi socialdemokrater prioriterar alltid jobben. Idag går nästan 200 000 fler människor till ett arbete än innan valet. Sysselsättningen är högst i EU.

Här i Haninge har särskilt ungdomsarbetslösheten sjunkit, vilket jag tycker är extra glädjande. Men det finns fortfarande mer att göra.

Bland unga som varken studerar eller arbetar är den psykiska ohälsan som högst. Att inleda vuxenlivet i sysslolöshet är ett hårt slag mot såväl motivationen och självkänslan som mot möjlighet att flytta hemifrån och skapa ett självständigt liv. Vi har inte råd att förlora en enda ung människa till långvarig arbetslöshet.

***

Vänner,

Vi kan aldrig ta vår välfärd för given.

Här i Haninge har inte minst Moderaterna fört en aggressiv politik för att sälja ut flera av Haninges grundskolor trots att de utvecklas åt rätt håll och är omtyckta av barn och föräldrar. Den högljudda privatiseringspolitiken är inget annat än en ideologisk återvändsgränd där skolföretagens intressen sätts framför elevernas.

Oavsett var du föds. Vilken lön du har. Eller var du väljer att bli gammal så är det vår gemensamma uppgift att bygga en välfärd vi alla kan lita på.

Och när högerdebattörer och politiker skriker sig hesa om att vi inte kommer ha råd med all välfärd. Ja, då kan jag bara dra slutsatsen att de nu börja förstå vad det får för konsekvenser att sänka skatten med närmare 140 miljarder som de borgerliga gjorde senast de hade makten.

Vi har bytt väg.

Vi tillför mer resurser.

Vi investerar i vår gemensamma välfärd.

Det är så vi utvecklar den svenska modellen. Inte med skattesänkningar och privatiseringar.

* * *

Sverige är ett av världens rikaste länder med en stabil demokratisk tradition. Men vi får aldrig ta demokratin för given. Idag ser vi hur rasism och fascism återigen är på frammarsch i Sverige, i Europa och i världen.

Idag väljer allt fler grupperingar och partier tyvärr att spä på såväl tveksamma faktauppgifter som hat när det gynnar deras kortsiktiga intressen.

Jag upplever att dessa grupper sällan är ute efter dialog och att lösa faktiska problem. En sansad diskussion underordnas möjligheten att vinna några nya supportrar.

När vi ställs inför den här utvecklingen får vi aldrig sätta oss på åskådarläktaren och bara titta på.

Att ta strid för fri debatt grundat i sanningssökande, saklig kritik och respektfullt meningsutbyte är att ta strid för demokratin.

För det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där viktiga beslut byggs på fakta och där vi kan känna tillit och lita på varandra.

Men detta är inget som Socialdemokraterna kan skapa på egen hand. Det kräver samarbete, inte minst, mellan politiska partier.

Vi ska ha hårda debatter om det som skiljer oss åt.

Men när det krävs då sätter vi oss ned tillsammans över blockgränsen för att ta fram de lösningar som är bäst för Sverige och för Haninge.

Något som vi lyckats bra med inom ramen för vår samarbetskoalition här i Haninge.

* * *

Vår historiska framgång har byggt på att vi är ett brett parti och en folkrörelse i samhället.

Det ska vi fortsätta vara. En rörelse som samlar Sverige och betonar det vi har gemensamt, snarare än det som skiljer människor åt. En rörelse som står för ett modernt och hållbart samhällsbygge.

Vi ska aldrig rädas samhällsutmaningar eller blunda för problem. Vi finns i vardagen, vi hör den oro som finns, vi känner den, men också de drömmar som människor har.

Trygga samhällen byggs av trygga människor. Människor med framtidshopp har råd att känna omtanke. De tar hand om varandra. Tar hand om sina samhällen. Tar hand om sin värld. För de ser sin egen plats i den.

Vår viktigaste politiska uppgift är att upprätthålla tron på politikens möjligheter och tron på löftet om ett bättre samhälle.

Socialdemokraterna är den samlande kraften i svensk politik.

En kraft som säkrar utveckling i hela Sverige – och för alla.

En kraft som för en ekonomisk politik som sätter jobben först och säkrar en bra välfärd.

Den svenska modellen ska kort och gott utvecklas – inte avvecklas.

 

första majFoto: Barbro Nordgren

Tal till våren

Igår hade jag äran att vårtala på valborgsmässofirandet på Gålö havsbad. Här kan ni titta på, eller läsa, vad jag sa. Det talade ordet gäller. Tack till partivännen Jerry Andersson som filmade.

http://

Tack för att jag fick komma hit till er och tala till våren! Jag heter som sagt Meeri Wasberg och är kommunstyrelsens ordförande här i Haninge.

En av de härligaste delarna med att vara kommunstyrelsens ordförande är att få se så mycket av vad Haninge har att erbjuda, att få träffa människor och verksamheter runt om i hela kommunen.

Den senaste månaden har inte bara bjudit på långa möten i kommunhuset, även om jag absolut har hunnit med en hel del sådana också.

Jag har bland annat fått ta en ridtur på hästen Sibelius på TMS ridcenter i Stav, gästat Lida kyrka, klappat killingar på Gålö mejeri, träffat företagare i Jordbro företagspark och elever på Fredrika Bremergymnasiet och besökt skolan på Ornö.

När jag är ute i kommunen slås jag alltid av det driv och engagemang som finns här i Haninge. Vår kommun kryllar av individer, företag och föreningar som på olika sätt vill utveckla sitt lokalsamhälle och lägger kraft och energi på att förbättra för sina medmänniskor. Det gör mitt jobb både enklare och roligare men framför allt gör det vårt Haninge mycket bättre!

*********************************

Jag har blivit ombedd att hålla delar av talet på engelska så jag kommer byta språk i några minuter nu men sedan avsluta på svenska igen.

To all of you here tonight that does not speak Swedish, yet. Welcome!

My name is Meeri Wasberg and I am the mayor of Haninge municipality.

Maybe this is your first Walpurgis Night, or “Valborgsmässoafton”, in Sweden? Or maybe you have celebrated Walpurgis Night many times already.

Either way, it is a pleasure to meet you here tonight at beautiful Gålö.

At Walpurgis Night we celebrate the arrival of spring. We light bonfires and sing. Traditionally, the bonfires were believed to ward off evil spirits.

This night was belived to be the night where the border between the land of the living and the land of the dead were at it’s weakest point, or if you prefer the line between the past and the future.

Nowadays, we light the bonfires mostly of festive purposes but it is also a convenient way to get rid of all the rubbish from the garden that has gathered during winter.

Walpurgis Night is indeed a festive night. The spring may be just another season but the arrival of spring is something more than just a change in weather. No other season is as connected with hope, promises and rebirth as spring is.

When winter finally yields and the last snow has melted away we all feel a little lighter, and not only because we finally can put off our heavy winter jackets.

When spring arrives with the light we dare to dream about a brighter future.

For me as a (social democratic) politician a main goal is to build a society where every individual is able to believe in a better future, where we all can dream big and get the possibilities to follow our dreams. In spring as well as in winter.

Dreams do not in themselves create a better society, but they are crucial building blocks. In a society without hope and dreams we soon begin to distrust each other and we stop trying making things better.

When we celebrate the arrival of spring we also celebrate the light that follows the darkness. In life the light do not necessary follow darkness as regularly as in nature. The brighter future demands our action.

We live in a time of globalisation, where the large question for the future dosen’t stop at the borders of nations and never the less at borders of municipalitys.

So yes, we have to keep on dreaming, believe in the promises that spring comes with, but also act, both as individuals and together, to create the future that we want to have.

*********************************

Och så var jag tillbaka på svenska igen.

Visst är det så att med våren kommer solen, ljuset och värmen.

Att solen och värmen kommer sent och stannar kort präglar vårt samhälle. De där första varma vårdagarna vallfärdar vi från våra hem och ut i den annalkande grönskan. Parker, gångstråk, friluftsområden och uteserveringar fylls av människor.

Våren gör det rent praktiskt enklare för oss att vara tillsammans. Visserligen finns det de som hävdar att det inte finns dåligt väder utan bara dåliga kläder men jag skulle ändå vilja hävda att kyla, snö och regn i någon mån begränsar vår möjlighet att vara tillsammans.

I ett klimat som vårt behöver vi bokstavligen säkra möjligheten för människor att mötas även om det är i den bittraste vinterkyla. Det kan handla om hallar för inomhussporter eller lokaler för föreningsmöten.

*********************************

Alla årstider bjuder på sina naturupplevelser men ingen annan av dem kan som våren symbolisera pånyttfödelsen. När de första snödropparna sticker upp ur en snödriva, när vi som i realtid kan följa hur bladen slår ut på träden och när solen faktiskt värmer på huden igen.

Låt oss alla ta oss tiden att stanna i de där stunderna. Där omvärlden tillåts smälta undan och vi bara får njuta av att det faktiskt blev vår i år också. Solen kom tillbaka, precis som förra året.

Men lika viktigt som det är att ge oss själva tid att vara i nuet är att ibland rikta blicken utanför oss själva. Oavsett årstid pågår världen därutanför och den pockar på vår uppmärksamhet.

Sverige är ett av världens rikaste länder med en stabil demokratisk tradition. Men vi får aldrig ta demokratin för given. Idag ser vi hur rasism och fascism återigen är på frammarsch i Sverige, i Europa och i världen.

Idag väljer allt fler grupperingar och partier tyvärr att spä på såväl tveksamma faktauppgifter som hat när det gynnar deras kortsiktiga intressen. Jag upplever att dessa grupper sällan är ute efter dialog och att lösa faktiska problem. En sansad diskussion underordnas möjligheten att vinna några nya supportrar.

När vi ställs inför den här utvecklingen får vi aldrig sätta oss på åskådarläktaren och bara titta på.

Att ta strid för fri debatt grundat i sanningssökande, saklig kritik och respektfullt meningsutbyte är att ta striden för demokratin.

För det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där viktiga beslut byggs på fakta och där vi kan känna tillit och lita på varandra.

För det gamla talesättet stämmer. När trollen dras fram i solen så spricker de.

Våren är den ljusnande tid då vinterns mörker tvingats på knä. Låt detta också gälla oss människor. Vad kan du och jag göra för att bygga en bättre värld och en ljusare framtid? Kanske som stig Dagerman skaldat: ”Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ, endast en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer.”

När vi talar med varandra människa till människa är det långt mycket enklare att se allt det som förenar oss alla, istället för det som skiljer oss åt. Även när vi har helt olika åsikter i sakfrågor.

Samtalet är en bärande grundsten i demokratin.

Så ta vara på våren, men allra viktigast, ta vara på varandra och fortsätt samtala!

Tack för att ni lyssnat och nu utbringar jag ett fyrfaldigt leve för våren!

Oersättliga värden hotas av bergtäkten i Tungelsta

häst1

Igår besökte jag TMS Hästcenter i Stav. Jag bekantade mig med hästen Sibelius och pratade med Jenny som arrenderar området av Mikael Engström.
IMG_4340

TMS Hästcenter är bara en av många hästverksamheter i området runt Tungelsta och hästverksamheterna är bara ett av exemplen på vad som står på spel om företaget Jehanders får ja till sina planer på en bergtäkt i Ekeby. Frågan om bergtäkt har varit aktuell länge och Jehanders ansökan har överklagats till högsta instans.

På måndag 24 april fattar kommunstyrelsen beslut om Haninges yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen.Vår linje är precis som tidigare att en bergtäkt inte på något sätt är lämplig i Tungelsta.

En bergtäkt skulle innebära cirka 160 lastbilstransporter om dagen, i endera riktningen, och Jehanders har inte lyckats presentera en tillfredsställande lösning av trafiken till täkten.

Även om trafiksituationen skulle lyckas lösas på ett sådant sätt att tunga lastbilstransporter inte går igenom Tungelsta på sin väg ut från bergtäktsområdet innebär täkten ändå en stor trafikfara för de ridverksamheter som nyttjar vägarna i området och en oacceptabel försämring för Tungelstaborna.

IMG_4380

Jehanders tillstånd för täktverksamhet skulle gälla i 20 år från startbesked. Men ett öppnande av en bergtäkt innebär en irreversibel skada i det vackra naturlandskapet omkring Tungelsta. De värden som går förlorade kommer inte tillbaka den dag då tillståndet upphör.

Att föreslå öppnande av en täkt som kommer bidra till ökat buller, vibrationer, trafik samt barriäreffekter ter sig särskilt konstigt eftersom täkten skulle ligga i närheten av befintliga bostäder.

Samtidigt hotar bergtäkten utvecklingen av hela de södra delarna av Haninge. Den nyligen antagna översiktsplanen pekar ut Tungelsta som ett område för ny bostadsbebyggelse. Att istället satsa på en miljöfarlig stenkross innebär att planer på över 1 000 nya bostäder i södra Tungelsta riskeras.

Jag hoppas att sunt förnuft får råda och att mark- och miljööverdomstolen inser hur negativt en bergtäkt vore för såväl hästnäringen som bostadsutvecklingen i Tungelsta och säger nej.

 

häst1


 

Försämrad busstrafik – en felprioritering när Haninge växer

Just nu är landstingets förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken ute på remiss. För Haninges del är remissen blandad läsning.

Det är å ena sidan glädjande att landstinget förstår betydelsen av Haninge som en växande regional stadskärna och prioriterar stationerna Handen och Västerhaninge i sitt förslag om snabbtåg in till centrala Stockholm under rusningstrafik. Med tätare avgångar blir det enklare att pendla kollektivt till och från Haninge. Det är både en vinst både för miljön och kan skapa nya arbetstillfällen i kommunen.

För trafiken i skärgården är trafikremissen också positiv. Att Ornö får behålla sitt stopp på nord-sydlinjen, att man permanentar linjen Dalarö-Huvudskär och ökar antalet avgångar till och från Utö gör att vi får en mer tillgänglig skärgård och underlättar för besöksnäringen.

Meeri_SL

Å andra sidan föreslås flera försämringar i busstrafiken som jag som kommunstyrelseordförande inte tror kommer gynna Haninges invånare.

Återigen vill landstinget att 806:an ska få förändrad sträckning och gå till Farsta strand istället för till Gullmarsplan. Precis som många Haningebor redan har uppmärksammat så är det här är en betydande kvalitetsförsämring för pendlare. Det är inte acceptabelt för en kommun som växer.

Man föreslår också att dra in busshållplatser på linje 832 i norra Åby trots att det är ett område som växer och där det byggs nya bostäder. Sträckan till närmaste hållplats förlängs med närmare 500 meter för boende i delar av Åby. Det här skapar osäkerhet för medborgare såväl som för byggherrar. Jag tycker att det är viktigt att invånare ska kunna lita på att kollektivtrafiken inte kommer att försämras när de väljer att flytta in i nya områden. Hur ska vi annars kunna minska bilberoendet och få fler att åka kollektivt?

Kollektivtrafik är en fråga om tillgänglighet, även om du inte bor i en stadskärna ska du kunna ta dig kollektivt till butiker eller kommunal service. Likaväl är det en fråga om hållbarhet och att främja en typ av resande som värnar vår gemensamma miljö nu och i framtiden. Kort sagt är kollektivtrafiken en politisk fråga.

Därför är det beklagligt att ansvariga politiker i det moderatledda landstinget riskerar att låta viktiga busslinjer försvinna genom att ännu en gång hänvisa till SL och Nobina och ducka för sitt eget ansvar.

Haninge kommun är remissinstans och har till den 12 maj på sig att besvara trafikremissen. Kommunstyrelsen kommer besluta om ett remissvar i slutet av april. Jag hoppas på att vi precis som förra året kan samarbeta över parti- och blockgränser och ställa gemensamma krav på landstinget. Haninge behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte mindre och sämre.

Förintelsens minnesdag

I fredags var det Förintelsens minnesdag. Det var då på dagen 72 år sedan koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz befriades, den 27 januari 1945. Förintelsens minnesdag är en dag för att uppmärksamma och hedra minnet av alla som mördades under förintelsen. Just denna dag kan jag tycka att det är det extra viktigt att vi tar avstånd från intolerans, rasism och nazism och står upp för demokratin och alla människors lika värde.

Samma dag valde dock Moderaterna i Riksdagen att inleda politiska förhandlingar med Sverigedemokraterna, bara dagar efter att Anna Kinberg Batra deklarerat att man är beredd att fälla regeringens kommande budget med stöd av Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna är ett parti med nazistiska rötter och antisemitismen genomsyrar partiet. Det finns flera förtroendevalda för partiet i kommuner runt om i landet som har spridit antisemitism på sociala medier men som fortfarande får sitta kvar. Dessa öppnar Moderaterna nu för att samarbeta med.

Moderaternas nya politiska riktning må vara ny på riksplanet men här i Haninge har partiet tyvärr närmat sig Sverigedemokraterna under lång tid och samarbetat kring såväl budget som att stoppa byggandet av tillfälliga bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd.

Jag hoppas verkligen att vi slipper se fler partier i Haninge följa Moderaterna ut i den politiska träskmarken, för idag mer än på länge behöver vi förtroendevalda som värnar demokrati och öppenhet och som tar ansvar för vår gemensamma framtid. Idag ser vi hur rasism och fascism återigen är på frammarsch i Sverige, i Europa och i världen. När vi blickar tillbaka på trettiotalets Europa och minns förintelsen måste vi också alltid komma ihåg – det kan hända igen.

Sverige är ett av världens rikaste länder med en stabil demokratisk tradition. Men vi får aldrig ta demokratin för given. Att Donald Trump redan efter tio dagar på presidentämbetet beslutat att det ska byggas en mur mot México, stoppat allt flyktingmottagande och utfärdat ett inreseförbud mot människor från sju länder, med den enda grunden att dessa länder har en i huvudsak muslimsk befolkning, är ytterligare ett oroväckande exempel från samtiden på när grundläggande demokratiska värden hotas.

De demokratiska värderingar vi idag ser som självklara kan snabbt urholkas om vi inte värnar dem. Det är en lärdom vi bör dra från förintelsen och påminna oss om här och nu.

Tal vid ljusmanifestation för mottagande

Ljusmanifestation

Igår arrangerade nätverket Ett öppet Haninge en ljusmanifestation för mottagande av nyanlända. Tongångarna i debatten kring kommunens uppdrag att ordna boende åt nyanlända med uppehållstillstånd har bitvis varit hårda och oresonliga. Det kändes därför bra att så många organisationer och människor kunde samlas under en och samma paroll för att visa att Haninge är en öppen kommun. Utöver folkvalda politiker talade också bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och Civilförsvarsförbundet. Nedan kan ni läsa vad jag sa i mitt anförande.

Haninge är en välkomnande och växande kommun.

Det visar inte minst ni som är här idag för att manifestera ert stöd för mottagandet av nyanlända Haningebor.

Jag som socialdemokrat är övertygad om att ett inkluderande synsätt är det bästa sättet för vår kommun att växa, och det gäller i alla sammanhang. Jag är också glad över att de flesta partier i Haninges kommunfullmäktige delar det synsättet.

Under förra hösten var det många som bidrog med sin tid, sitt engagemang och inte minst sin medmänsklighet, när vi i Haninge hjälpte migrationsverket med evakueringsplatser för de som kom till Sverige.

Fortfarande finns det i dag fler flyktingar i världen än vid någon annan tidpunkt sedan andra världskriget. Ett rekordstort antal människor har sökt skydd i EU och i Sverige.

Att vår kommun ska ordna bostäder för en del av de som nu har fått uppehållstillstånd i vårt land är självklart för mig. Haninge ska ta sin del av ansvaret, inte skjuta över det på någon annan.

Haninges tillväxttakt är hög, vi är nu fler än 85 000 invånare.

Haninge existerar inte isolerad i en bubbla.

Vi är en del av Sverige och av världen. Det kommer vi att fortsätta vara även om vissa önskar att så inte var fallet.

Haninge växer, vi bygger stad och är öppna för de som vill bo här och för de företag som vill etablera sig här.

Det är vår uppfattning att i takt med vår expansion ökar också vårt ansvar att vara en konstruktiv kraft för att lösa de övergripande samhällsutmaningar som vi tillsammans står inför.

Det är många människor som inget hellre vill än att kunna flytta till vår kommun och påbörja sina nya liv i Sverige och i Haninge. Samtidigt vet vi att många ungdomar har svårt att kunna hitta sin första bostad.

Vi har bestämt oss för att vi ska göra en rejält ansats för att ta fram bostäder både för nyanlända med upphållstillstånd och för ungdomar folkbokförda i Haninge.

Det är glädjande att vi i Samarbetskoalitionen har en bred överenskommelse om bostäderna tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna. Även Vänsterpartiet gav stöd till denna överenskommelse och har varit – samt förblir – en konstruktiv partner för dialog kring hur vi bäst ska klara av mottagandet som kommun. Vid gårdagens Kommunfullmäktige yrkade också Rättvisepartiet Socialisterna bifall till förslaget.

Tillsammans ser vi till att Haninge tar sin del av ansvaret.

Det inte räcker med bostäder. Vi behöver hjälpas åt på många olika sätt; föreningslivet, näringslivet, byggherrar, fastighetsägare och det kommer också behövas många enskildas hjälp och insatser. Vi vet att det finns goda ambassadörer för medmänsklighet.

Vi satsar på bristyrkesutbildningar som kan kombineras med SFI, Vi har god kontakt med arbetsförmedlingen som är de som har etableringsuppdraget, Vi satsar på en likvärdig skola

Jag vet att ni alla vill vara med på den resan och möta och stötta de människor kommer till oss, så att de känner sig välkomna på ett bra och tryggt sätt, oavsett om de kommer från Abborträsk eller Aleppo.

Deras nya liv startar här i Haninge.

Haninge är och ska fortsätta att vara en växande och välkomnande kommun.

Tack för att ni lyssnade.

Haninge bygger mest på Södertörn

Idag släppte Boverket en kortfattad analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos. Det finns en del matnyttig information att ta till sig i den för den som är intresserad av bostadsmarknadens utveckling.

Enligt Boverkets indikatorer är byggandet av flerbostadshus nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammets dagar. Bostadsbyggandet är högt på många håll, förutom Storstockholm växer också i bl.a. Örebro, Linköping, Helsingborg och Uppsala i rask takt.

Boverkets analys visar tydligt att vår politiska vilja att låta Haninge växa gett resultat. Haninge är den kommun på Södertörn som påbörjat flest bostäder per 1 000 invånare. Vi bygger dessutom fler bostäder per capita än Stockholm stad. Mätperioden i analysen är tredje kvartalet 2015 till och med andra kvartalet 2016 och ligger i linje med vad vi tidigare sett.

Spadtag Stena

Haninge har blivit en ledande tillväxtkommun som tar ansvar för att råda bot på bostadsbristen i regionen. Vi har ambitionen att bygga för alla och skapar därför attraktiva bostadsområden med blandade upplåtelseformer. För mindre än ett år sedan färdigställdes 180 ungdomsbostäder i Handen för unga folkbokförda i Haninge kommun och vi planerar nu att upprätta ännu fler.

Med den regionala stadskärnan som lokomotiv kommer hela kommunen att expandera. Vi ser nu att efterfrågan på mark ökar i hela Haninge och stadsutvecklingen tar fart. Vi passerade nyligen 85 000 invånare, i  måndags antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan och dagen efter tog jag tillsammans med Stena spadtag för deras bostadsbyggande i stadsdel Vega. Det händer mycket i Haninge just nu och vi har goda förutsättningar för att den positiva utvecklingen av vår växande och välkomnande kommun ska fortgå.

Spadtag för nya Vikingaskolan

Idag tog vi spadtag för nya Vikingaskolan i Handen. Det var en trevlig tillställning med förskolebarn, rektor, Tornberget, NCC och många fler. Jag passade såklart på att säga några ord om nya Vikingaskolan, skolans betydelse för Haninge och samhället i stort samt varför de rekordstora satsningarna vi nu gör på skolutbyggnad och skolrenoveringar är så viktiga. Nedan kan ni läsa ungefär vad jag sa.

Illustration: Norconsult
Illustration: Norconsult

Det känns oerhört kul att vara här idag för detta är något som jag vet att många har sett fram emot länge, nämligen första spadtaget för nya Vikingaskolan.

Skolan erbjuder en plattform för lärande som innebär en unik möjlighet att se till att kunskap förmedlas och att nyfikenhet väcks. Skolan är den viktigaste institutionen för att forma demokratiska medborgare. Utbildning har förmågan att jämna ut klyftor i vårt samhälle och frigöra människor från inlåsning. Skolan är därför enligt mig den viktigaste samhällsbäraren vi har och våra skolbyggnader behöver förmedla detta.

Nya Vikingaskolan ska bli en ståtlig och stadig tegelbyggnad där en lägre länkbyggnad sammanbinder skolbyggnaden med gymnastikhallen. Länkbyggnadens fortsättning bildar ett generöst entrétak och samlingsplats till både skola och gymnastikhall. Det mörka teglet med kvartstensförband kommer att ge skolan en gedigen karaktär. Jag hoppas att byggnaden såväl interiört som exteriört ska stimulera eleverna till lärande och ge skolpersonalen en god och trygg arbetsmiljö.

För det förtjänar dem.

På ett sätt är detta spadtag som vi är här för att ta inte endast ett spadtag för Vikingaskolan utan också startskottet för de historiska satsningarna vi nu gör för att bygga nya och renovera gamla skolor och förskolor över hela Haninge.

Haninge växer kraftigt, det är allt fler som vill och väljer att flytta hit. Under 2015 var vi den kranskommun som byggde flest bostäder i Stockholms län och vi passerade nyligen 85 000 invånare. Utbyggnaden av våra skolor måst gå i takt med kommunens tillväxt så att alla unga Haningebor får en god lärandemiljö. Att investera i skolor är att investera i framtiden och det är något vi helt enkelt inte har råd att inte göra

Foto: Börje Svensson
Foto: Börje Svensson

Vi bygger nu stad här i Haninge. På många sätt kan man säga att vår kommun moderniseras men en observation jag finner underhållande är att vissa gammalmodiga inslag, som en gång försvunnit, nu kommer tillbaka. En sån sak är hur skolor i städer idag används. Moderna skolor återgår nämligen till traditionen av “skolan mitt i byn” och är åter igen en plats där lokalinvånarna möts efter att eleverna har gått hem. Skolbyggnaden blir en knytpunkt för lokalborna precis som det var för många decennier sedan.

På nya Vikingaskolan kommer det att vara möjligt med kvällsaktiviteter för föreningsidrott i idrottshallen och kursverksamhet i klassrummen som ger ett liv i byggnaden över större delen av dygnet. Skolan kommer att bli en målpunkt för många tusentals människor.

Att låta skollokalerna nyttjas på detta vis är inte bara trevligt för att det upprätthåller en, enligt mig, bevaransvärd tradition utan också ekonomiskt klokt. Vi vet att många av Haninges föreningars största utmaning är just att hitta möteslokaler och därför ser vi nu till att när nya skolor byggs görs de mer tillgängliga.

Jag är övertygad om att nya Vikingaskolan kommer att bli en fantastisk kunskapsbyggnad och en stolthet för Haninge stad. Tillsammans med Jan Andersson, ordförande för Tornberget, Maria Fägersten, ordförande i grund- och förskolenämnden och Niklas Nilheimer på NCC ska jag nu ta första spadtaget.

Tungelsta vårdcentral

Idag klockan 16-18 kommer jag tillsammans med oppositionslandstingsråd Erika Ullberg samt flera landstingsföreträdare från Socialdemokraterna att vara vid Tungelsta station för att samtala med Tungelstabor om vad vi från kommunen gör samt vad vi kan göra i opposition i landstinget för att få till en lösning av Tungelsta vårdcentral. Jag hoppas på att få träffa många Tungelstabor där och vill passa på att skriva lite om frågan kring vårdcentralen.

På mötet som annordnades i Tungelsta kyrka av Folk & trädgård för några veckor sedan så framgick det med all tydlighet att Tungelstaborna är missnöjda med det moderatledda styrets passivitet och otydlighet i frågan.

Ansvariga politiker i landstingsalliansen har agerat alltför långsamt. Jag fick information om Aleris nedläggning den första juni och skrev genast brev till ansvarigt landstingsråd från Liberalerna samt det moderata finanslandstingsrådet. Först i slutet av augusti gavs uppdrag om att försöka finna en ny aktör för att driva vårdcentralen. Då tiden för avvecklingen av Aleris verksamhet upgick till sex månader förefaller det märkligt att vänta nästan tre månader innan upddrag ges om att finna en ny aktör. Dessutom rapporterar media nu om att Aleris nedläggningsplaner blev kända för alliansen i landstinget redan förra året. Detta icke-agerande har skapat oro bland Tungelstaborna och försenat den nödvändiga processen. Lokaltidningen uppger idag att landstinget fortfarande inte kontaktat andra utförare. Även om landstinget själva eller annan aktör tar över verksamheten finns det på grund av långsamheten en risk för ett tidsglapp i verksamheten som är skadligt för primärvårdens effektivitet.

Om det moderatledda landstinget inte finner en ny privat aktör menar jag och Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting att landstinget bör ta över driften i egen regi för att säkra primvärvård åt Tungelstaborna.

Tungelsta är en växande kommundel och utöver de 6000 personer som idag är listade på vårdcentralen kommer också framtida Tungelstabor att behöva primärvård i sitt närområde. Utöver tillväxten i Tungelsta så kommer även de intilliggande stadsdelarna Krigslida och Hemfosa att växa framöver vilket innebär ännu fler invånare i området i behov av primärvård. När det byggs mycket i Haninge är det viktigt att både privata och offentliga investeringar hänger med. Kommunen behöver exempelvis bygga förskolor, skolor och idrottshallar medan landstinget behöver tillgodose kollektivtrafikförsörjningen samt en tillräckligt utbyggd och välfungerande vård. Moderaterna i landstinget har tyvärr misslyckats med det senare både vad gäller Tungelsta vårdcentral och Handens sjukhus.

Jag kommer att i egenskap av kommunstyrelseordförande agera blåslampa gentemot ansvariga landstingspolitiker. Jag är övertygad om att det finns många aktörer som är intresserade av att driva vårdcentralen då flera faktiskt hört av sig till mig och visat intresse för Tungelsta. Nu gäller det att landstingsalliansen tar tag i frågan och agerar skyndsamt. Tungelstaborna behöver sin vårdcentral.