Handens kulturpark – låt kulturen ta plats i staden

För några månader sedan aviserades föreningarna i Handens kulturpark om hyresförändringar. Hyrorna har legat still i över 20 år och efter en genomlysning vill nu Tornberget förändra dem. Detta har skapat en osäkerhet kring kulturparkens vara eller icke-vara som är olycklig.

Haninge bygger stad, vi förtätar befintliga bostadsområden och exploaterar ny mark. Det råder akut bostadsbrist i Stockholmsregionen och det känns därför både viktigt och bra att Haninge var den kranskommun som byggde flest bostäder under 2015. I Haninge ska det inte bara bo många, här ska man bo bra och stadsutvecklingen står högt upp på den politiska dagordningen.

I Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets budgetförslag för Haninge 2017 öronmärker vi pengar för att täcka de aviserade hyresförändringarna. Vi lägger också ett utredningsuppdrag om möjligheten att skapa ett kulturellt stråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde (via en strandpromenad längs Rudan). Dessutom föreslår vi att kommunen ska riva upp den föregående majoritetens planuppdrag som hotar Kulturparkens kvarvarande. Tyvärr saknas det i oppositionens budgetförslag för 2017.

En plats blir inte stad bara för att människor bor där utan först när de lever sina liv där. Staden behöver service, både kommersiell och offentlig, såsom kaféer, handel, sjukvård och kollektivtrafik för att vara levande. Kultur är också en väsentlig del i en stad om den ska vara attraktiv och jag menar att kulturen måste få ta plats i vårt växande Haninge. Kulturparken behöver utvecklas och bli en del av stadskärnan, inte avvecklas.