Ornö skola

Efter att det uppdagats att Ornö skolbyggnad var i sådant skick att omfattande renovering eller byggnation av en ny skola skulle behöva ske har det debatterats och diskuterats en hel del i ärendet. En okulärbesiktning genomfördes i början av sommaren har åter satt igång diskussionerna. Vi inväntar återkoppling från det kommunala fastighetsbolaget Tornberget i ärendet men jag tänkte här redovisa bakgrund och turerna i ärendet för att förklara hur vi i kommunledningen har resonerat.

När renoveringsbehoven av Ornö skola blev kända basunerade oppositionen i Haninge omedelbart att de ville bygga en ny skolbyggnad medan vi i kommunledningen landade i att renovering av den befintliga byggnaden var det bästa alternativet. Detta var också vad vi beslutade om att genomföra och av renoveringskostnaden var 25% avsatt för oförutsedda utgifter eftersom byggnaden är gammal.

I underlaget till kommunstyrelsen där de två alternativen presenteras framställs det som att kostnaden för renovering och nybyggnation uppgår till samma summa, förutom att det även där står att den uträkningen exkluderar rivningskostnaden. För oppositionen framstår det då som självklart att bygga nytt eftersom man då får en modern skolbyggnad med lågt behov av underhåll. Vi i kommunledningen behöver dock göra en helhetsbedömning.

I ett annat underlag framtaget att stadsbyggnadsförvaltningen framgår det att Ornö skola och de två intilliggande byggnaderna utgör en kulturhistoriskt betydelsefull miljö. Tillåtelse att riva byggnaderna skulle med största sannolikhet inte medges. Det innebär att även om vi skulle bygga en ny skola hade renoveringsbehovet i gamla byggnaden kvarstått. Kostnaden hade alltså blivit dubbel.

Men utgifterna för Moderaternas förslag stannar troligtvis inte där. Eftersom de äldre byggnaderna inte får rivas skulle annan mark behövas för en ny skola. Den enda mark som kommunen äger är den där de befintliga byggnaderna står samt den intilliggande idrottsplatsen. Vi i kommunledningen menar att Ornös barn behöver idrottsplatsen för rörelse och rekreation, en uppfattning som Moderaterna verkar dela, och om inte fotbollsplanen ska tas i anspråk skulle kommunen behöva förvärva ny mark till en ännu okänd kostnad.

Trots att oppositionens förslag skulle innebära kostnad för nya skolbyggnaden, för renoveringen av den befintliga samt för ny mark har de aldrig budgeterat för det. Varken i deras budgetförslag för i år eller för nästa år fanns pengar för att genomföra detta. Det är inte ett seriöst agerande att säga till Ornöborna att man är för en ny skolbyggnad men sedan inte budgetera för de kostnader det faktiskt innebär.

Jag och Haninge samarbetskoalition slår vakt om skärgårdsskolorna. Utöver de pengar som utgår från elevpengssystemet satsar vi ytterligare resurser på våra skärgårdsskolor just eftersom de är viktiga för att ha en levande skärgård. Vi satsar över 8 miljoner i projektet kring renoveringen av Ornö skola och möjliggör också för en ökad kapacitet då det kan behövas framöver.

Enligt min mening ska vi vara varsamma med Haningebornas skattepengar. Att istället för att endast renovera den befintliga skolbyggnaden både köpa ny mark, bygga en ny skola och genomföra renoveringen för oklar användning av byggnaden vore inte ekonomiskt ansvarsfullt. Det är enkelt att snöa in på enskilda aspekter av beslut men som kommunledning behöver vi se till helheten. Det gäller även om den ibland ter sig mer komplicerad än vad oppositionen tycks medge.