Försämrad busstrafik – en felprioritering när Haninge växer

Just nu är landstingets förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken ute på remiss. För Haninges del är remissen blandad läsning.

Det är å ena sidan glädjande att landstinget förstår betydelsen av Haninge som en växande regional stadskärna och prioriterar stationerna Handen och Västerhaninge i sitt förslag om snabbtåg in till centrala Stockholm under rusningstrafik. Med tätare avgångar blir det enklare att pendla kollektivt till och från Haninge. Det är både en vinst både för miljön och kan skapa nya arbetstillfällen i kommunen.

För trafiken i skärgården är trafikremissen också positiv. Att Ornö får behålla sitt stopp på nord-sydlinjen, att man permanentar linjen Dalarö-Huvudskär och ökar antalet avgångar till och från Utö gör att vi får en mer tillgänglig skärgård och underlättar för besöksnäringen.

Meeri_SL

Å andra sidan föreslås flera försämringar i busstrafiken som jag som kommunstyrelseordförande inte tror kommer gynna Haninges invånare.

Återigen vill landstinget att 806:an ska få förändrad sträckning och gå till Farsta strand istället för till Gullmarsplan. Precis som många Haningebor redan har uppmärksammat så är det här är en betydande kvalitetsförsämring för pendlare. Det är inte acceptabelt för en kommun som växer.

Man föreslår också att dra in busshållplatser på linje 832 i norra Åby trots att det är ett område som växer och där det byggs nya bostäder. Sträckan till närmaste hållplats förlängs med närmare 500 meter för boende i delar av Åby. Det här skapar osäkerhet för medborgare såväl som för byggherrar. Jag tycker att det är viktigt att invånare ska kunna lita på att kollektivtrafiken inte kommer att försämras när de väljer att flytta in i nya områden. Hur ska vi annars kunna minska bilberoendet och få fler att åka kollektivt?

Kollektivtrafik är en fråga om tillgänglighet, även om du inte bor i en stadskärna ska du kunna ta dig kollektivt till butiker eller kommunal service. Likaväl är det en fråga om hållbarhet och att främja en typ av resande som värnar vår gemensamma miljö nu och i framtiden. Kort sagt är kollektivtrafiken en politisk fråga.

Därför är det beklagligt att ansvariga politiker i det moderatledda landstinget riskerar att låta viktiga busslinjer försvinna genom att ännu en gång hänvisa till SL och Nobina och ducka för sitt eget ansvar.

Haninge kommun är remissinstans och har till den 12 maj på sig att besvara trafikremissen. Kommunstyrelsen kommer besluta om ett remissvar i slutet av april. Jag hoppas på att vi precis som förra året kan samarbeta över parti- och blockgränser och ställa gemensamma krav på landstinget. Haninge behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte mindre och sämre.