Oersättliga värden hotas av bergtäkten i Tungelsta

Igår besökte jag TMS Hästcenter i Stav. Jag bekantade mig med hästen Sibelius och pratade med Jenny som arrenderar området av Mikael Engström.
IMG_4340

TMS Hästcenter är bara en av många hästverksamheter i området runt Tungelsta och hästverksamheterna är bara ett av exemplen på vad som står på spel om företaget Jehanders får ja till sina planer på en bergtäkt i Ekeby. Frågan om bergtäkt har varit aktuell länge och Jehanders ansökan har överklagats till högsta instans.

På måndag 24 april fattar kommunstyrelsen beslut om Haninges yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen.Vår linje är precis som tidigare att en bergtäkt inte på något sätt är lämplig i Tungelsta.

En bergtäkt skulle innebära cirka 160 lastbilstransporter om dagen, i endera riktningen, och Jehanders har inte lyckats presentera en tillfredsställande lösning av trafiken till täkten.

Även om trafiksituationen skulle lyckas lösas på ett sådant sätt att tunga lastbilstransporter inte går igenom Tungelsta på sin väg ut från bergtäktsområdet innebär täkten ändå en stor trafikfara för de ridverksamheter som nyttjar vägarna i området och en oacceptabel försämring för Tungelstaborna.

IMG_4380

Jehanders tillstånd för täktverksamhet skulle gälla i 20 år från startbesked. Men ett öppnande av en bergtäkt innebär en irreversibel skada i det vackra naturlandskapet omkring Tungelsta. De värden som går förlorade kommer inte tillbaka den dag då tillståndet upphör.

Att föreslå öppnande av en täkt som kommer bidra till ökat buller, vibrationer, trafik samt barriäreffekter ter sig särskilt konstigt eftersom täkten skulle ligga i närheten av befintliga bostäder.

Samtidigt hotar bergtäkten utvecklingen av hela de södra delarna av Haninge. Den nyligen antagna översiktsplanen pekar ut Tungelsta som ett område för ny bostadsbebyggelse. Att istället satsa på en miljöfarlig stenkross innebär att planer på över 1 000 nya bostäder i södra Tungelsta riskeras.

Jag hoppas att sunt förnuft får råda och att mark- och miljööverdomstolen inser hur negativt en bergtäkt vore för såväl hästnäringen som bostadsutvecklingen i Tungelsta och säger nej.

 

häst1