Under alla broar…

Ibland sägs det att det ”runnit mycket vatten under broarna” och man menar då att mycket har hänt som kanske innebär att nya ståndpunkter mejslats fram och att nya beslut därmed vuxit fram.

I fråga om en bilbro mellan stadskärnan och Rudan har det för oss Socialdemokrater verkligen inte runnit något vatten under några broar.

Med upphöjd förvåning kunde jag läsa i Mitt i Haninge att vi Socialdemokrater skulle ha ändrat uppfattning i fråga om en bilbro till Rudan. Man häpnar. Jag om någon borde som gruppledare för Socialdemokraterna i Haninge veta om det förhöll sig på det viset. Men jag förstår samtidigt behovet av att förenkla och skapa tydliga kontraster, men ibland blir det inte rätt.

För den som är vetgirig och tar sig igenom denna text lovar jag att belöningen blir ett klargörande av en aldrig övergiven position.

Låt mig ta det från början.

I juni 2015 röstade kommunfullmäktige om mål och budget för 2016. Vi i samarbetskoalitionen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) vann två av nio beslutspunkter. I övriga punkter var det en blandning av gemensamma förslag från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna samt enbart Moderaternas förslag. Vilket krävde stöd från både Sverigedemokraterna och de två som lämnat Miljöpartiet och blivit så kallade vildar i kommunfullmäktige.

Detta innebar bland annat en lista på 11 särskilda uppdrag med anledning av att en ny målstruktur och nya mål antogs i enlighet med förslag från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Bland dessa särskilda uppdrag är det just nummer åtta som jag tänker uppehålla mig vid. ”Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för en ny övergång från stadskärnan till Rudan för bil och GC-väg.”  Förutom att man kan ha vissa rent grammatiska synpunkter på formuleringen (vilka GC-vägar behöver en övergång…) så är det icke desto mindre så att kommunfullmäktige har beslutat att ge detta uppdrag.

Följande personer röstade med andra ord för en bilbro till Rudan:
Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Marin Tomic, Marietta de Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Natasha Ringblom, Kristoffer Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Birgitta Karlfeldt, Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Kjell Larsson – samtliga (M) – Yvonne Forsberg, Kennerth Valtersson, Christian Lindefjärd, Eva Manners Jenny Manners och Dennis Askling – samtliga (SD) – Tobias Hammarberg, Peter Olevik Dunder, Kristina Hallberg och Pia Lublin – samtliga (FP) numera (L) – Marie Litholm och Suzanne Kickan Enman – båda (KD) samt Anna Ragnar (-) och Marianne Reinemar (-).

Följande personer röstade med andra ord mot en bilbro till Rudan:
Meeri Wasberg, Sepideh Erfani, Göran Svensson, Åsa Westlund, Anders Nordlund, Maria Fägersten, Mikko Svensson, Annett Haaf, Göran Eriksson, Yosefin Janabi, Joakim Spångberg, Ann-Christine Erlandsson, Tomas Jensen, Margareta Bernhardsson, Christer Erlandsson, Latifa Larbi, Esa Kalasniemi, Linda Wilén, Jorge Gálvez och Kenneth Forsberg – samtliga (S) – Mehmet Coksürer, Johan Svensk och Sahir Drammeh – samtliga (MP) – Nafi Cilgin, Tove Ovsiannikov och Samuel Skånberg – samtliga (V) – Petri Salonen och Ulla-Britt Öhman – båda (C).

Noteras också att Ruben Derkert Rosenberg och Sanna Tefke (RS) avstod…

Alltnog. Ett beslut taget i kommunfullmäktige ska respekteras, även om det är en fråga som går kommunledningen emot. Det är demokrati. Stadsbyggnadsnämnden jobbar med frågan, men den är verkligen inte enkel. Det är inte bara att ta fram papper och penna och rita en bro. Detta handlar mycket om teknik och ingenjörskunnande. Det är fråga om bärighet på både marken, bron och kanske inte minst viktigt ekonomin…

Att bygga broar i sig är inte billigt. Att vilja göra det över en järnväg där det även transporteras så kallat farligt gods, gör det inte precis billigare. Det Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte talade om var vem som ska betala. Trafikverket? SL? Kommunen? Byggföretagen? Vem ska betala detta fantasilösa prestigeprojekt? Men beslut som tagits i god demokratisk ordning ska respekteras. Planen ska fram.

Men bara för att kommunfullmäktige tagit beslut om att det ska tas fram en plan för detta bilbroprojekt innebär det dock inte att varken Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Centerpartiet tycker att det där med en bilbro över till Rudan blivit en bra idé. Vi har tvärt om fortsatt att tala om det svårförståeliga i att göra något sådant. Gärna bättre möjligheter för att gående och cyklande ska kunna ta sig över till Rudan, men inte med bil. Det måste helt enkelt finnas bättre lösningar för att kunna angöra vårt vackra friluftsområde.

Det rinner en del vatten under andra broar och vi kommer till juni 2017. En detaljplan för Örnens väg är redo att bli beslutad. Det har tagit lång tid, vilket är i sin ordning, då alla planer ska ut på det som kallas samråd och granskning för att berörda myndigheter, fastighetsägare med flera ska få möjlighet att säga sitt om förslaget till ny byggnation. Detaljplanen är ganska stor och omfattar 450 bostäder, en ny skola och en ny förskola. Byggherrarna väntar otåligt på att de kommunala kvarnarna ska mala klart och att de ska få sätta spaden i backen och uppföra sina konstfärdigt utformade byggnader.

DÅ… kommer Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna på att just här! Just i den här planen – där borde vår bro ritas in. De har haft månader (till och med år) på sig att lufta denna fundering.

På kommunstyrelsens sammanträde i maj 2017 yrkar de att hela ärendet ska återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. Detta ”för att skapa möjlighet för anläggandet av en ny övergång för bil- G/C-väg över järnvägen inom planområdet. Det ska också utredas om ett krav på anläggande av en ekodukt över järnvägen kan vara en lämplig ekologisk kompensationsåtgärd för planförslagets negativa effekter för befintlig spridningskorridor. Ett reviderat detaljplaneförslag ska föreläggas utskottet senast i september 2017.”

Detta var exakt på bokstaven samma förslag som de i maj 2017 lade i stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott samt sedan även i stadsbyggnadsnämnden.

Värt att notera för den kommunalt beslutsmässigt kunnige är att de verkar mena att det skulle vara kommunstyrelseförvaltningen som skulle omarbeta förslaget och sedan förelägga det för stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott, något som inte låter sig göras.

Dessutom verkar de vara av den uppfattningen att inget nytt samråd eller någon ny granskning skulle vara behövlig. Att tillföra en ny bro och att pröva frågan om en ekodukt måste betraktas som en stor förändringar och brukligt är att om det under ”resans gång” uppstår behov av att göra stora förändringar kan det till och med vara så i ett vanligt planförfarande att det kan bli flera samråd innan en plan är klar för granskning och därefter beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Det är uppenbart att det i det här fallet skulle krävas ett nytt samråd och därefter en ny granskning.

En detaljplan utformas utifrån det uppdrag som givits av kommunstyrelsen. Förändringar kan naturligtvis tillkomma under arbetet med detaljplanen, men det är oftast betingat av att det uppkommer nya fakta i takt med att det görs diverse olika utredningar om exempelvis buller, dagvatten, naturvärden etc.

Denna detaljplan baseras på det uppdrag som kommunstyrelsen beslutade 2014-03-24 (uppdraget som kommunstyrelsens ordförande innehades då av Moderaterna). Inte med en rad nämns det något om att det ska planeras för en bil- G/C-väg från stadskärnan till Rudan. Den plan som presenteras i maj 2017 är med andra ord helt i överenstämmelse med det ursprungliga uppdraget och därmed borde saken så att säga vara ”biff”.

I samarbetskoalitionen konstaterar vi att den föreslagna planen på intet sätt omöjliggör att i framtiden tillföra en bil- G/C-väg och att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna därmed borde låta sig nöjas. Beslutet från 2015 om att ta fram en plan kvarstår och det är mycket utredande som ska till för att en bro ska kunna finna en möjlig placering (och finansiering).

Men för att inte göra den kommunala processen längre än nödvändigt valde samarbetskoalitionen att pröva möjligheten att teckna en gemensam avsiktsförklaring för att tydliggöra detta. Miljöpartiet och Centerpartiet tyckte sig inte kunna underteckna avsiktsförklaringen men hade inget emot att Socialdemokraterna försökte lösa upp knuten, då vi alla i samarbetskoalitionen ville att det planarbete som pågått i drygt två år skulle kunna gå i mål enligt vårt förslag.

Därför skrivs följande avsiktsförklaring:

Avsiktsförklaring

S, M, L, KD är härmed överens om att möjliggöra för en ny förbindelse för bil, gång och cykel över järnvägen från Handen till Rudanområdet varför denna överenskommelse träffas mellan partierna.

En ny bro kan komma att placeras någonstans på sträckan mellan stationsområdet i norr och Anna-Marias väg i söder. Fram till dess att brons placering är överenskommen eller på annat sätt fastställd är partierna överens om att pågående och kommande planarbete i detta område ska ske i enlighet med de styrdokument och utredningar som tagits fram för utvecklingen av stadskärnan.

Detta innebär inte att partierna tagit ställning till funktion och placering av en framtida bro.

Denna överenskommelse gäller till utgången av 2022.”

Med detta kunde Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna rösta för den föreslagna detaljplanen för Örnens väg. Beslutet från 2015 kvarstår och en plan ska tas fram. Vi Socialdemokrater tycker fortfarande att det är en dålig idé att bygga en bilbro över till Rudan, men har respekt för kommunfullmäktiges beslut och det måste därmed tas fram en plan för en ny övergång från stadskärnan till Rudan för bil och GC-väg.

Notera också att utredning av frågan har genomförts och presenterats för stadsbyggnadsnämnden i juni 2017. Det konstateras att viktiga förutsättningar att ta hänsyn till är att området är ett naturreservat samt att det finns stora höjdskillnader. En initial kostnadsbedömning för genomförande av projektet har bedömts till 35-50 mnkr. Vilket motsvarar mellan en förskola och en idrottshall.

En bilbro är en dålig idé av flera skäl. Både för friluftsområdet (naturreservatet) som sådant men också av krasst ekonomiska skäl. Haninge kommun står inför stora behov av investeringar de kommande åren, både vad gäller skolor, förskolor, idrottshallar, vägar, parker med mera och att då plöja ner ett stort antal miljoner i en bilbro till Rudan känns inte motiverat. Men för all del, låt oss inte springa händelserna i förväg. Tids nog kommer vi antagligen kunna konstatera det i det fortsatta arbetet med planen för bilbron och möjligen blir det då annat ljud i skällan. Vi Socialdemokrater anser att det måste finnas andra och bättre sätt att kunna angöra Rudan för den som av någon anledning behöver komma nära med bil. Det är verkligen trist att vi måste lägga viktiga och dyrbara arbetstimmar för våra tjänstemän på planering av bilbron, men kommunfullmäktiges beslut måste respekteras.

Det kan också noteras att det i artikeln i Mitt i Haninge lyfts fram att Moderaterna vill tillåta en bostadsexploatering i Rudans friluftsområde och då kan man undra vad avsiktsförklaringen i förlängningen kommer att vara värd. Bostadsbyggande i Rudans friluftsområde är inget som finns antecknat i de styrdokument eller utredningar som tagits fram för utvecklingen av stadskärnan. Snarare tvärt om då det talas om att närheten till naturen och det friluftsliv som erbjuds där ska tas till vara. Visionen som tecknas är att den regionala stadskärnan ska vara en central plats och drivande kraft för en långsiktigt hållbar utveckling i södra Stockholmsregionen. Att Moderaterna då talar om att bygga bostäder i friluftsområdet känns som en omsvängning av stora mått.

Jag befarar att Moderaterna kommer att försöka ta stadsutvecklingsplanen som gisslan för att få fram sin bilbro och för att kunna bygga bostäder i Rudan. Stadsutvecklingsplanen syftar till att säkerställa att framtida förändringar av stadens mark- och vattenanvändning leder staden mot en långsiktigt hållbar tillväxt och förverkligande av visionen. Eller enklare uttryckt; Den ska svara på frågan hur vi planerar och bygger staden så att vi och kommande generationer ska vilja bo och leva här. Återstår alltså att se om Moderaterna hyser samma respekt som vi Socialdemokrater för kommunfullmäktiges beslut och frågan är var Liberalerna och Kristdemokraterna befinner sig i frågan om bostäder i Handens vackraste friluftsområde. Eller ska det bli en bilbro till Rudan, kosta vad det kosta vill?

One thought on “Under alla broar…

Comments are closed.