350 nya bostäder i Vega

I januari utlyste Haninge kommun en tävling om markanvisningar i stadsdel Vega och beslut togs på kommunstyrelsesammanträdet i onsdags. Vinnarna är Bolite med arkitekt BAU, Viktor Hanson med VERA arkiteter, Wästbygg med Sundell Arkitekter samt Bonava med ALMA arkitektur.

Illustration: Bolite

Det är allt fler som vill bo i Haninge och vi är en växande och välkomnande kommun. Under 2015 var vi den kranskommun som byggde flest bostäder i Stockholm och vi har fortsatt höga ambitioner för både bostadsbyggande och företagsetableringar. Haninge klättrar uppåt bland storstadskommuner på Fokus “Bäst att bo”-lista och vi får allt bättre omdöme gällande vår service till företag. Med denna markanvisning visar vi återigen att Haninge är en ledande tillväxtkommun och en konstruktiv kraft för att möta Stockholmsregionens bostadsutmaningar.

Illustration: Bonava

De vinnande förslagen i markanvisningstävlingen beräknas bidra med ungefär 350 bostäder av de totalt 3000 som ska byggas i stadsdel Vega. Vega ska präglas av hållbarhet och närhet vilket återspeglas i de vinnande bidragen. Kommunen eftersträvar arkitektonisk mångfald och lämnar stor handlingsfrihet när det gäller utformning av byggkoncepten.

Jag vill gratulera Bolite, Viktor Hanson, Wästbygg och Bonava. Haninge blir bättre när vi bygger, särskilt när vi gör det tillsammans.

Illustration: Wästbygg
Illustration: Viktor Hanson

Oansvarigt agerande av oppositionen

Idag var det tänkt att Haninge kommunfullmäktige skulle rösta om mål och budget för Haninge 2017-18. När fullmäktige öppnades uppdagades det att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna skulle lägga ett nytt budgetförslag på bordet. Att göra så inför ett så viktigt beslut som kommunens budget är oansvarigt. Oppositionens nya budgetförslag fanns inte ens upptryckt när fullmäktige började.

Kommunfullmäktige är Haninges högst beslutande organ och det är viktigt att fullmäktige tar välinformerade beslut för Haninges bästa. Ledamöterna behöver få möjlighet att analysera de konsekvenser som oppositionens budget kan innebära för Haninge och för att debatten i fullmäktige ska vara saklig behöver man ha läst varje förslag. Med anledning av detta yrkade vi på återremiss av ärendet och så blev också fallet.

Moderaterna menade att de bara gjort små justeringar sedan deras tidigare förslag men även det är skäl nog för att budgeten behöver granskas enligt mig. När jag nu har budgeten framför mig står det dock klart att förändringarna rör över 50 miljoner kronor.

Ett nytt sammanträde för kommunfullmäktige kommer att äga rum måndagen den 20 juni. ​

Bättre skolresultat och stärkt likvärdighet i Haninge

Niondeklassarna i våra kommunala skolor har nu fått sina preliminära slutbetyg och resultaten förbättras i hela Haninge. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar, fler elever når kunskapsmålen i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet fortsätter att stiga.

Haninge satsar varje år stora resurser för att fler elever ska nå gymnasiebehörighet. Tack vare medvetna satsningar inom grundskolan ökar andelen behöriga elever i Haninge från 81 procent 2015 till 86 procent 2016.

Elevernas resultat förbättras, det genomsnittliga meritvärdet ökar från 214,7 till 222,6, och samtidigt ser vi att vårt arbete med att stärka likvärdigheten bär frukt. Det skiljer sig fortfarande åt mellan skolor i olika kommundelar men skillnaderna minskar. Lärarna, rektorerna och deras medarbetare på våra skolor gör ett fantastiskt jobb. Hela Haninge är på väg åt rätt håll.

Brandbergsskolan är en av de skolor som förbättras mest i år vilket är extra glädjande då skolan har och har haft många utmaningar. Det arbete som gjorts på Brandbergsskolan, med ny rektor och plan för ekonomisk balans, har gett resultat. Det genomsnittliga meritvärdet ökade från 206,6 till 216,1 och andelen behöriga till gymnasiet ökade från 73,1 till 82,6 procent. Tyvärr vill Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna bryta denna positiva utveckling genom att sälja ut skolan. Vi vill jobba med att lösa problem istället för att bara försöka privatisera dem.

Handens kulturpark – låt kulturen ta plats i staden

För några månader sedan aviserades föreningarna i Handens kulturpark om hyresförändringar. Hyrorna har legat still i över 20 år och efter en genomlysning vill nu Tornberget förändra dem. Detta har skapat en osäkerhet kring kulturparkens vara eller icke-vara som är olycklig.

Haninge bygger stad, vi förtätar befintliga bostadsområden och exploaterar ny mark. Det råder akut bostadsbrist i Stockholmsregionen och det känns därför både viktigt och bra att Haninge var den kranskommun som byggde flest bostäder under 2015. I Haninge ska det inte bara bo många, här ska man bo bra och stadsutvecklingen står högt upp på den politiska dagordningen.

I Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets budgetförslag för Haninge 2017 öronmärker vi pengar för att täcka de aviserade hyresförändringarna. Vi lägger också ett utredningsuppdrag om möjligheten att skapa ett kulturellt stråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde (via en strandpromenad längs Rudan). Dessutom föreslår vi att kommunen ska riva upp den föregående majoritetens planuppdrag som hotar Kulturparkens kvarvarande. Tyvärr saknas det i oppositionens budgetförslag för 2017.

En plats blir inte stad bara för att människor bor där utan först när de lever sina liv där. Staden behöver service, både kommersiell och offentlig, såsom kaféer, handel, sjukvård och kollektivtrafik för att vara levande. Kultur är också en väsentlig del i en stad om den ska vara attraktiv och jag menar att kulturen måste få ta plats i vårt växande Haninge. Kulturparken behöver utvecklas och bli en del av stadskärnan, inte avvecklas.

Nej till privatisering av Åbyskolan

Igår höll Socialdemokraterna ett öppet möte på Åbyskolan i Västerhaninge för att samtala med föräldrar och intresserade om vår syn på skolans framtid. Jag och Maria Fägersten, ordförande i Grund- och förskolenämnden, var på plats.

Förra året röstade Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna igenom en privatisering av Åbyskolan i samband med att den ska få nya lokaler. Sedan dess har förvaltningen jobbat för att hitta en privat aktör som vill driva en skola i Åby. Hittills har de ej hittat någon och medan oppositionen spelar spel med Åbyskolans framtid blir det allt mer bråttom att projektet kommer igång.

Vi Socialdemokrater säger tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet nej till privatiseringen av Åbyskolan och det var tydligt att även föräldrarna på mötet igår gör det. Vi välkomnar friskolor till Haninge men varje kommundel behöver en kommunal skola och vi ska inte privatisera befintlig skolverksamhet.

Moderaternas agerande drabbar inte bara Åbybarnen och deras familjer utan riskerar att ställa till det även för fler i Västerhaninge, Utan en kommunal skola i Åby kommer andra skolor att drabbas av överbelastning eftersom de elever i Åby som ej gör ett aktivt skolval kommer att placeras där. Dessutom riskerar kommunen att tappa kompetenta medarbetare på Åbyskolan samtidigt som det råder stor lärarbrist i Stockholmsregionen. Det är både dumdristigt och oansvarsfullt.

I vårt budgetförslag för 2017 avsätter vi medel för nya Åbyskolans lokaler och om budgeten vinner gehör i fullmäktige den 13 juni så förblir skolan kommunal. Det är dags för oppositionen att ta av sig sina ideologiska skygglappar och ta ansvar för en långsiktigt hållbar skolstruktur i hela Haninge.

Stadskärnans attraktivitet ökar

Haninges attraktivitet ökar och nu har Riksbyggen valt att ansluta sig till vårt samarbete för att utveckla stadskärnan. Totalt är det nu sju fastighetsägare som tillsammans med kommunen planerar och utvecklar Haninges stadskärna genom centrumsamverkan.

Haningeterassen, illustration från Riksbyggen

Riksbyggen kommer att tillföra mycket till Haninge stad när de bygger Haningeterassen mitt i kärnans kärna och vi välkomnar dem in i laget. Kommunen kommer tillsammans med dem, Grosvenor, Wallenstam, SveaNor, Stena fastigheter, Hemfosa och Atrium Ljungberg att skapa en tät stadsmiljö med boende, handel, utbildning, arbete och fritid. Målet är en stadskärna där människor kan mötas dygnet runt i en ljus, levande och trygg miljö. För att lyckas med det är ett gott samarbete mellan kommun och fastighetsägarna oerhört viktigt.

Det är många som är nyfikna på framåtskridandet av Haninge stad och vi kommer därför att tillgängligöra information om processerna än mer. Från mitten av april kommer alla att kunna följa arbetet med stadskärnans utveckling i en utställningslokal i Haninge centrum. Där kan haningeborna föra dialog med aktörerna inom centrumsamverkan och få information om olika skeenden.

Haninge blir bättre när vi bygger och särskilt när vi gör det tillsammans.

De föreslagna bussneddragningarna är oacceptabla

SL har tillsammans med entreprenadföretaget Nobina skickat ut en remiss med förslag på förändringar av busstrafiken på Södertörn. Remissen innehåller förslag som drastiskt skulle förändra flera busslinjer som trafikerar Haninge. Särskilt drabbas invånare i Vega, Svartbäcken, Dalarö och Jordbro. Bland annat så skulle flera linjer som idag har slutdestination Gullmarsplan istället stanna vid Farsta strand, linje 810 läggas ned och linje 869 mellan Dalarö och Gullmarsplan endast gå till Handen.

Haninge kommun fungerar bara som en remissinstans medan det är Stockholms läns landsting och landstingsråd Kristofer Tamsons (M) som är ansvariga för kollektivtrafiken. Jag har träffat och pratat med många invånare som har starkt ifrågasätter vad landstinget håller på med. Vi tar till vara på dessa synpunkter inför vårt remissvar som ska behandlas i kommunstyrelsen den 4 april och ska se till att haningebornas röster blir hörda.

Vår kommun växer och vi bygger stad, Haninge behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte mindMitiibusstrafikre och sämre. De föreslagna neddragningarna i busstrafiken skulle försämra haningebornas vardag och göra det svårare att nå våra hållbarhetsmål då fler kommer att välja bilen. Stockholmsregionen behöver en attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik som möjliggör smidig arbetspendling och förenklar livspusslet. Det ska vara lätt att välja kollektivtrafik istället för bilen men tyvärr tar förslagen i remissen oss åt det motsatta hållet.

De föreslagna förändringarna är enligt min mening inte motiverade i det underlag som presenteras i remissen. Som kommunstyrelsens ordförande kommer jag att stå upp för haningebornas rätt till en god kollektivtrafik och är beredd på att ta striden gentemot landstinget. Jag kommer att ta upp frågan på nästa gruppledarträff i Haninge som vi i Samarbetskoalitionen har tillsammans med Moderaterna, Liberlerna och Kristdemokraterna. Min förhoppning är att vi i kommunen kan nå en bred partipolitisk uppslutning bakom remissvaret.  Det viktiga är inte att synas mest eller att skrika högst utan att vi kan samarbeta för haningebornas bästa.

Näringslivets dag

Igår var det Näringslivets dag i Haninge kommun. Det är en tradition som sträcker sig många år tillbaka och fungerar som en arena för företagare och kommun att mötas. När vi tog över kommunledningen förra året ärvde vi ett format av Näringslivets dag som på många vis var intressant men som jag kände inte helt fyllde sitt syfte. I år siktade vi därför på att göra upplägget mer inkluderande och kombinerade den med en rekryteringsmässa. Resultatet blev att fler företag och fler besökare än någonsin deltog vilket gjorde det extra roligt att invigningstala i år.

Allt fler människor vill bo och etablera företag i vår kommun. I Haninge finns det idag drygt 6.200 aktiva företag och och vi ökar med ungefär 200 företag per år. Vi har både stora välkända företag samt mindre spetsföretag som tillsammans skapar allt fler arbetstillfällen i kommunen. Inte mindre än fyra företag från Haninge blev förra året utnämnda till Gasellföretagare av Dagens industri. Den höga tillväxten visar att det finns en stark företagsanda och ett engagemang för näringslivsfrågor i vår kommun.

Befolkningstillväxten på ungefär 1500 invånare per år ger ett förbättrat underlag till handels- och servicesektorn i Haninge. I takt med förtätningen i kommunen kommer den sortens företagsamhet att öka än mer. Framväxten av Haninge stad skapar många möjligheter för befintliga och nya företagare inom branschen och gör att mer kommersiell service blir tillgänglig för haningeborna.

Albyberg företagspark
Albyberg företagspark, bild – Haninge kommun

Efterfrågan på mark för företagsetableringar i Haninge är stor och vår kommun blir allt mer attraktiv för nya och expanderande företag. När godshantering flyttas från Frihamnen i Stockholm till nya hamnen Norvik i Nynäshamn förändras etablerings- och lokaliseringsmönster.  Företag behöver också hitta nya lägen när städer förtätas och befintliga verksamhetsområden omvandlas. Detta gör Haninge alltmer geografiskt tilltalande. I Albybergs företagspark är redan nu hälften av kommunens mark uppbokad och i Jordbro företagspark har flera stora nyetableringar skett. För att möta den höga markefterfrågan pekar vi i den nya översiktsplanen på behovet av ytterligare områden för företagsmark längs väg 73 och längs järnvägen mot Nynäshamn.

Med tydligt fokus på fler företag och fler jobb i Haninge arbetar vi just nu med att ta fram en ny näringslivsstrategi för kommunen. Haninges näringsliv ska fortsätta att växa och nästa år kan vi välkomna ännu fler företag till Näringslivets dag.

Sommarjobb i Haninge

Ansökan till årets sommarjobb i Haninge har nu öppnat på kommunens hemsida. Sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tog över kommunledningen har vi ökat antalet sommarjobb för våra ungdomar med 20%. I sommar får minst 450 unga haningebor jobb via kommunen och sex lyckliga personer kommer att få Sveriges roligaste sommarjobb vilket Mitt i Haninge uppmärksammar.

Arbetslivserfarenheten från ett sommarjobb ger en rad på CV:t som stärker möjligheten till en anställning senare i livet. Det är viktigt att vi ger ungdomar chansen att visa vad de går för på arbetsmarknaden och stärka deras förutsättningar inför vuxenlivet.

När jag var 15 år sommarjobbade jag med att städa på Posten i Ösmo och Sorunda. Då jag var effektiv i arbetet fick jag även förtroendet att sortera post vilket jag minns att jag blev både glad och stolt över. Inom Haninge kommun finns det många olika tjänster bland sommarjobben. Haninges ungdomar får exempelvis möjlighet att jobba på fritidsgårdar, som parkskötare samt inom förskola och förhoppningsvis genom detta känna yrkesstolthet.

Sex personer får tjänster med unika arbetsuppgifter som är helt nya för i år, de ska bada och blogga på arbetstid. Det är utan tvekan ett glassigt jobb, möjligtvis med undantag för de dagar då det regnar, men också ett bra sätt att marknadsföra Haninges vackra sommarmiljöer för att locka fler besökare till vår kommmitt i haninge rubrikun. Haninge är Stockholms sydkust, vi har en underbar skärgård och besöksnäringen är oerhört viktig för oss. Tjänsterna passar perfekt för de som är intresserade av kommunikation och målet är att besöka ett badställe varje dag. Förhoppningsvis kan bloggen också locka ut fler av våra egna kommuninvånare att upptäcka vår vackra natur.

Ansökan till Haninge kommuns sommarjobb är öppen mellan vecka 7 och 10. Den 19:e februari har ungdomar möjlighet att komma till kommunhuset för att få hjälp med sin sommarjobbsansökan samt träffa representanter från kommunen och företag. Jag kommer självfallet att vara på plats och hoppas att få träffa många unga haningebor där.

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Haninge kommun har – likt de flesta andra kommuner – ett avtal med Migrationsverket om att ta emot och ordna ett proportionellt antal boendeplatser åt ensamkommande flyktingbarn. För att tillgodose dessa behöver vi både familjehem och det som kallas HVB-hem i kommunen. Vi vill inte placera de barn vi ska ta emot i någon annan kommun då det gör att deras kontakt med sin socialsekreterare försvåras. Att välja geografisk placering av nya HVB-hem för ensamkommande barn är inte helt enkelt. Till vårt förfogande har vi främst kommunalt ägd mark och helst vill vi ha boendena i eller i närheten av befintliga bostadsområden. Om det finns ett aktivt föreningsliv i närheten är det ännu bättre. Det finns med andra ord många praktiska omständigheter som begränsar våra alternativ avsevärt då kommunen inte äger särskilt mycket mark i de lägena.
 
En del menar att boendena ska placeras ute i skogen där det inte bor någon. Frågan man bör ställa sig är var den eftersträvansvärda integrationen sker bäst – isolerat i skogen eller i närheten av andra? Jag är övertygad om det senare. Det är genom möten och utbyten med etablerade haningebor som de ensamkommande barnen blir en del av den gemenskap som är vårt samhälle.
 
Vendelsömalm är ett lugnt bostadsområde med goda möjligheter för fritidsaktiviteter och kommunen äger mark invid skolan där man bedömt det möjligt att bygga dessa tillfälliga paviljonger. I torsdags anordnades ett möte för att inför bygglovsansökan om HVB-hem informera grannar och föräldrar till barn som går på den intilliggande skolan om planerna, berätta hur HVB-hem fungerar samt svara på frågor. Mötets utfall har blivit vida rapporterat och det är enkelt att konstatera att det ej gick som planerat. Kommunledningen har efter överläggningar under helgen beslutat att nu inte fullfölja en bygglovsansökan på den här platsen. Vi bedömer att det är bättre att söka efter andra trygga alternativa platser för HVB-hem då vi behöver få dessa platser till stånd så fort som möjligt. Vi kommer också att se över hur information bäst kan ges till berörda kommuninvånare framöver.
  
Det skrivs just nu väldigt mycket om ensamkommande barn i media och de framstår ibland som ett nytt samhällsfenomen men så är inte fallet. Haninge kommun driver redan idag flera HVB-hem där det inte skett några incidenter av det slag som en del lyfta fram farhågor om via e-post, telefonsamtal och i direkta möten. Vi förtroendevalda måste jobba hårdare för att motverka den ensidiga bild som ofta målas upp av ensamkommande flyktingbarn och goda krafter i samhället behöver mobilisera. Om inte så riskerar vi att en högljudd minoritet överröstar de mångas önskan om att alla barn ska ha trygga och goda uppväxtvillkor.